Περισσότερες Πληροφορίες

Όροι χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Για οδηγίες υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στη διεύθυνση: http://elearn.elke.uoa.gr, ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης:

Τηλ.: [+30] 210 3689354, 210 3689381

Φαξ: [+30] 210 3689352

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος