Ένταξη στο Πρόγραμμα

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιστήμονες θετικών επιστημών που ενδιαφέρονται επαγγελματικά για τον τομέα του αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων:

 

· Εμπειρία σε σχετικά θέματα

· Βαθμός πτυχίου

· Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας

· Επιπρόσθετές γνώσεις και ικανότητες (γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, εργασιακή εμπειρία)

 

 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://elearn.elke.uoa.gr. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όροι χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος